Instytut Ekonometrii
Zmodyfikowany przez Maciej Malaczewski
Środa, 19 Kwiecień 2017


Instytut Ekonometrii
 
Historia Instytutu Ekonometrii jest związana z historią Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, który powstał w 1970 roku. Jego dyrektorem przez blisko 30 lat był prof. dr hab. Władysław Welfe. Przez pierwszych 20 lat istnienia Instytut dzielił się na dwa zakłady:
 • Zakład  Ekonometrii (kier. Władysław Welfe)
 • Zakład Statystyki (kier. Zygmunt Michałkiewicz, później: Zofia Zarzycka). 
 
We wrześniu 1990 roku Rada Instytutu zaproponowała utworzenie nowych zakładów w wyniku czego na Instytut złożyły się:
 • Zakład  Ekonometrii (kier. Władysław Welfe)
 • Zakład Metod Statystycznych (kier. Czesław Domański)
 • Zakład Ekonometrii Przestrzennej (kier. Bogdan Suchecki)
 • Zakład Badań Operacyjnych (kier. Andrzej S. Tomaszewicz)
 • Zakład Teorii Systemów Ekonomicznych (kier. Łucja Tomaszewicz)
 • Zakład Demografii i Statystyki Społeczno-Ekonomicznej (kier. Zofia Zarzycka).
 
W 1991 roku powołano Zakład Prognoz i Analiz Symulacyjnych (kier. Aleksander Welfe). Uchwalenie 13 września 1991 roku nowego statutu Uniwersytetu Łódzkiego spowodowało, iz za podstawową jednostkę  organizacyjną poszczególnych Wydziałów uznano samodzielne Katedry i Zakłady. Instytuty  stały się dobrowolnymi zrzeszeniami Katedr i Zakładów. W ten sposób, 15 stycznia 1992 roku  Rektor powołał Instytut Ekonometrii i Statystyki o następującej strukturze wewnętrznej:
 
 • Katedra Ekonometrii (kier. Władysław Welfe)
 • Katedra Metod Statystycznych (kier. Czesław Domański)
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej (kier. Zofia Zarzycka)
 • Zakład Badań Operacyjnych (kier. Tadeusz Trzaskalik)
 • Zakład Demografii (kier. Tadeusz Kowaleski)
 • Zakład Ekonometrii Przestrzennej (kier. Bogdan Suchecki)
 • Zakład Prognoz i Analiz Symulacyjnych (kier. Aleksander Welfe)
 • Zakład Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych (kier. Łucja Tomaszewicz)
 
Uzyskanie tytułów profesorskich przez kolejnych kierowników zakładów spowodowało przekształcenie poszczególnych zakładów w katedry, co w niektórych przypadkach wiązało się ze zmianą nazwy. 
Az do końca roku akademickiego 2007/2008 w skład Instytutu wchodziły
 
 • Katedra Ekonometrii (kier. Władysław Milo)
 • Katedra Metod Statystycznych (kier. Czesław Domański)
 • Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych (kier. Aleksander Welfe)
 • Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych (kier. Łucja Tomaszewicz)
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej (kier. Wacława Starzyńska)
 • Katedra Badań Operacyjnych (kier. Jan Gajda)
 • Katedra Ekonometrii Przestrzennej (kier. Bogdan Suchecki)
 • Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej (kier. Tadeusz Kowaleski).
 
Z początkiem roku akademickiego 2008/2009 Instytut postanowiły opuścić Katedra Badań Operacyjnych, a w ślad za nią Katedra Ekonometrii Przestrzennej stowarzyszając się z innymi jednostkami funkcjonującymi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Następnie trzy jednostki: Katedra Metod Statystycznych, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej zdecydowały sie na utworzenie Instytutu Statystyki i Demografii. W tych okolicznościach Katedra Ekonometrii,  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych oraz Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych utworzyły Instytut Ekonometrii.

Dyrektor Instytutu Ekonometrii: dr hab. Robert Kelm
Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonometrii: dr Iwona Świeczewska

Katedra Ekonometrii

Historia Katedry Ekonometrii wiąże się z powstałym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Instytutem Ekonometrii i Statystyki. Instytut w pierwszych latach swojego istnienia składał się z dwóch zakładów - Zakładu Ekonometrii i Zakładu Statystyki. W latach dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem kadry naukowej w ramach Instytutu wyodrębniono kolejne zakłady i katedry.
 
Pierwszym kierownikiem Katedry Ekonometrii był doc. dr Egon Vielrose, następnie prof. zw. dr hab. Władysław Welfe a od 1996 r. do 2012 r. kierownikiem Katedry był prof zw. dr hab. Władysław Milo. Następnie, w latach 2012 - 2016 kierownikiem Katedry był prof. zw. dr hab. J. Jacek Sztaudynger. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ. W skład Katedry Ekonometrii wchodzi 13 pracowników naukowych (w tym 4 samodzielnych pracowników nauki, 6 adiunktów, 3 asystentów oraz 4 doktorantów).
 
Katedra Ekonometrii prowadzi szeroko zakrojone badania ekonometryczne, szczególnie w zakresie funkcjonowania rynków finansowych. Do głównych zainteresowań badawczych pracowników Katedry należy teoria ekonometrii, ekonometria finansowa, prognozowanie rynków finansowych, ekonomia matematyczna, ekonometryczne modele wielorównaniowe oraz programowanie i symulacje komputerowe, polityka pieniężna i fiskalna jak również modelowanie kapitału ludzkiego i społecznego. Ze szczegółami naszych prac badawczych można zapoznać się w dziale Działalność>Badania Naukowe.
 
Zespół Katedry Ekonometrii prowadzi zajęcia z przedmiotów: ekonometria, prognozowanie i symulacje, optymalizacja portfela inwestycyjnego, modelowanie kursów walutowych, matematyka, algebra liniowa, matematyka finansowa, finansowe rynki kapitałowe, teoria prognozy, analiza szeregów czasowych, arkusze kalkulacyjne, Visual Basic.
Pod opieką pracowników Katedry znajdują się również dwa studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Nowoczesnej Ekonomii "Ekspert" oraz Koło Naukowe Modelowania Matematycznego w Ekonomii "Equilibrium".
 
Zapraszamy na seminaria Katedry Ekonometrii, które odbywają się w poniedziałki w godz. 11:30-13:00.
 
Katedra Ekonometrii jest organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej dot. prognozowania rynków finansowych pt. "Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making (FindEcon)". Ze szczegółami można zapoznać się w dziale
Działalność>Konferencje.
 
Sekretariat:
 
Rewolucji 1905 r. 41/43 
90-214 Łódź 
tel. +4842 635 5248 
katek@uni.lodz.pl 
pok. B105

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Zespół Katedry, kierowanej przez prof. dr hab. Aleksandra Welfe, Członka Korespondenta PAN liczy dziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych (3 samodzielnych pracowników naukowych, 6 adiunktów, 1 asystent).

Zespół Katedry prowadzi badania naukowe z zakresu teorii ekonometrii, makromodelowania ekonometrycznego, prognozowania oraz zastosowania modeli ekonometrycznych do analizy alternatywnych polityk gospodarczych. Aktualnie realizowane przedsięwzięcia badawcze są finansowane w ramach badań własnych oraz następujących grantów:
 
„Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski”, kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Welfe, NCN, Maestro 4
„Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych", kierownik projektu: dr Anna Staszewska-Bystrova, NCn, Harmonia 6
"Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne”, kierownik projektu: dr Wojciech Grabowski, NCN, Sonata 10

Zespół Katedry organizuje następujące konferencje naukowe:
 
Międzynarodową konferencję "Macromodels" oraz ogólnopolską konferencję "Warsztaty Doktorskie".

Sekretariat:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź
tel.: +48 42 635 55 22 
emfg@uni.lodz.pl
pok. C215

Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

Zespół Katedry, kierowanej przez dr hab. Michała Przybylińskiego, liczy sześciu pracowników naukowo-dydaktycznych (3 samodzielnych pracowników naukowych, 2 adiunktów i 1 asystent). Specjalnością naukową katedry są metody ilościowe stosowane w analizach szczebla mezoekonomicznego - obejmują one metody input-output (analizy przepływów międzygałęziowych), konstrukcję wielosektorowych modeli gospodarki narodowej o wysokim stopniu dezagregacji (w tym modeli równowagi ogólnej - CGE), modelowanie ekonomiczno-ekologiczne, a takze modeli międzysektorowej dyfuzji innowacji. W Katedrze rozwijany jest wielosektorowy model polskiej gospodarki IMPEC, oparty na syntezie metod input-output i metod ekonometrycznych. 

Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych współtworzy międzynarodową grupę Inforum, działającą przy Uniwersytecie w Maryland  skupiającą ośrodki prowadzące badania z zakresu konstrukcji i zastosowań modeli wielosektorowych (zob. www.inforum.umd.edu). 
 
Sekretariat:

ul. Rewolucji 1905 r. 41
90-214 Łódź
tel. +48 42 635 51 81
ktiase@uni.lodz.pl
pok. A37