Dydaktyka
Zmodyfikowany przez Maciej Malaczewski
Wtorek, 04 Kwiecień 2017
Dydaktyka

Pracownicy Instytutu Ekonometrii prowadzą zajęcia na kierunkach: Analityka Gospodarcza, Informatyka i Ekonometria, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Rynek Finansowy.

Prowadzone kursy obejmują następujące dziedziny:
 • matematykę,
 • teorię ekonometrii,
 • prognozowanie,
 • analizę szeregów czasowych,
 • analizę input-output,
 • ekonometrię stosowaną,
 • makromodelowanie,
 • modelowanie i prognozowanie rynków finansowych,
 • matematykę finansową,
 • wielosektorowe modele gospodarki,
 • rachunki narodowe,
 • zaawansowane metody arkuszy kalkulacyjnych,
 • pakiety komputerowe stosowane w ilościowych analizach ekonomicznych.
Podstawowym polem działalności dydaktycznej Instytutu Ekonometrii są kierunki Analityka Gospodarcza oraz Informatyka i Ekonometria, kształcące przyszłych specjalistów z zakresu metod ilościowych i ich zastosowań w analizach ekonomicznych, jak również z zakresu informatyki ekonomicznej. Instytut sprawuje opiekę nad specjalnością "Ekonometria" na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Kształcenie w ramach specjalności "Ekonometria" daje studentom możliwość zapoznania się z szeroką gamą metod ilościowych oraz ich zastosowań m.in. w takich dziedzinach jak: modelowanie gospodarki narodowej, analiza rynków finansowych, modelowanie i prognozowanie wybranych zjawisk makroekonomicznych (wzrost gospodarczy, inflacja, wahania kursów walutowych), ekonomiczne analizy sektorowe i regionalne. Kształcenie obejmuje zaawansowane metody ekonometryczne. Student otrzymuje także niezbędne przygotowanie narzędziowe, polegające na umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem. Nauczane metody znajdują zastosowane nie tylko w praktyce gospodarczej, ale także w dziedzinie empirycznych badań naukowych w ekonomii. Specjalność realizowana jest od 4. semestru studiów.

W roku akademickim 2011/12 z inicjatywy Instytutu utworzony został Kierunek "Analityka Gospodarcza" (obejmujący studia I i II stopnia), na bazie działającej wcześniej specjalności "Metody Analityki Gospodarczej". Kształcenie w ramach kierunku koncentruje się na zastosowaniach nowoczesnych narzędzi analiz ekonomicznych, tak na poziomie mikro, jak i na poziomie makro. Duża liczba zajęć odbywa się w małych grupach laboratoryjnych.

W latach 2011-2015 na I stopniu studiów "Analityka Gospodarcza" realizowany był projekt "Analityka Gospodarcza - studia z przyszłością", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach oferowane były różne formy wsparcia studentów (m.in. stypendia, indywidualna opieka naukowa, wykłady i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów).