Badania naukowe
Zmodyfikowany przez Maciej Malaczewski
Czwartek, 06 Kwiecień 2017
Kierunki badań

Katedra Ekonometrii


Do głównych kierunków badań prowadzonych w ramach Katedry Ekonometrii należą szeroko rozumiane badania ekonometryczne zarówno w zakresie teorii jak i zastosowań. Analizowane obszary badawcze to:
 • teoria ekonometrii
 • ekonometria finansowa
 • prognozowanie rynków finansowych
 • ekonomia matematyczna
 • stochastyczne równania różniczkowe
 • ekonometryczne modele wielorównaniowe
 • programowanie i symulacje komputerowe
 • teoria wzrostu gospodarczego i jego modelowanie
 • dynamika makroekonomiczna, równowaga gospodarcza i empiryczne modele równowagi
 • konwergencja gospodarcza
 • cykle gospodarcze
 • modelowanie systemów finansowych
 • inflacja, polityka pieniężna i jej reguły
 • modelowanie wymiany międzynarodowej oraz kursów walutowych
 • kapitał ludzki – pomiar i modele
 • oddziaływanie więzi społecznych (kapitału społecznego) na wzrost gospodarczy
 • badanie wpływu przestępczości, rozwodów, zaufania na wzrost gospodarczy
 • poszukiwanie optymalnego zróżnicowania dochodów, analiza współzależności nierówności dochodów i wzrostu gospodarczego
 • matematyczne modele analizy rynków
Projekty badawcze
 • Ekonometryczne modelowanie procesów integracji z Unią Europejską (prof. J.J. Sztaudynger) - KBN, 2005
 • Wielorównaniowe, ekonometryczne modele rozwoju gospodarczego a kapitał społeczny, zróżnicowanie dochodów, zaufanie, przestępczość i bezrobocie (prof. J.J. Sztaudynger) - MNiSW, 2009
 • Warunki stabilności wybranych modeli wzrostu gospodarczego - grant promotorski M. Malaczewskiego (prof. W. Milo) - KBN, 2008
 • Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego - grant promotorski P. Baranowskiego (prof. J.J. Sztaudynger) - KBN, 2007
 • Nierowności dochodów a wzrost gospodarczy - grant promotorski P. Kumora (prof. J.J. Sztaudynger) - MNiSW, 2010
 • Rynki inwestycyjne a dynamika wzrostu gospodarki (prof. W. Milo) - KBN, 2006
 • Stabilność rynków kapitału a wzrost gospodarczy (prof. W. Milo) - MNiSW, 2009
 • Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza krótko- i długookresowych mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce (prof. P. Wdowiński) - MNiSW, 2008
 • Modelowanie i prognozowanie inflacji  w Polsce przy pomocy modeli z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen (dr hab. P. Baranowski) - MNiSW, 2010
 • Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku (dr D. Machowska) - NCN, 2012

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Zespół Katedry prowadzi badania naukowe z zakresu teorii ekonometrii, makromodelowania ekonometrycznego, prognozowania oraz zastosowania modeli ekonometrycznych do analizy alternatywnych polityk gospodarczych.
 
Aktualnie realizowane przedsięwzięcia badawcze są finansowane w ramach badań własnych oraz następujących grantów:
 
„Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski”, kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Welfe, NCN, Maestro 4
„Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych”, kierownik projektu: dr Anna Staszewska-Bystrova, NCN, Harmonia 6
"Podatność rynków gieldowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne”, kierownik projektu: dr Wojciech Grabowski, NCN, Sonata 10

 
Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

Katedra prowadzi badania z zakresu metod budowy i zastosowań wielosektorowych modeli gospodarki. Problematyka badawcza obejmuje następujące tematy:
 • metody input-output (analizy przepływów międzygałęziowych)
 • budowa i zastosowania wielosektorowych, symulacyjnych modeli gospodarki narodowej, opartych na metodologii Inforum (model IMPEC - Interindustry Model of the Polish Economy)
 • modelowanie ekonomiczno-ekologiczne
 • analiza procesów międzygałęziowej dyfuzji innowacji
 • modelowanie handlu zagranicznego w ujęciu sektorowym
 • budowa i zastosowania modeli równowagi ogólnej (CGE)
 • metodologia i zastosowania rachunków narodowych
 • budowa i zastosowania macierzy rachunków społecznych (SAM)