Konferencja Dydaktyczna 2010: Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne
Autor: Maciej Malaczewski
Wtorek, 01 Luty 2011
W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia w europejskim szkolnictwie wyższym zainicjowano zmiany zmierzające do harmonizacji krajowych systemów edukacji wyższej. Zmiany te określane mianem „procesu bolońskiego” mają służyć między innymi lepszemu przygotowaniu absolwentów do potrzeb rynku pracy. Temu zagadnieniu poświęcona była kolejna Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. „Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy”, zorganizowana wspólnie przez Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Celem konferencji dydaktycznych jest wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menadżerskich. W roku 2010 problematyka konferencji wpisana została w trwające w środowiskach akademickich dyskusje dotyczące Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, których wdrożenie umożliwi pracodawcom lepsze rozeznanie rzeczywistych umiejętności zgłaszających się do pracy kandydatów na podstawie okazanych przez nich dyplomów i świadectw.