Konferencja Dydaktyczna 2012: Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji
Autor:
Środa, 02 Styczeń 2013
Celem konferencji dydaktycznych organizowanych wspólnie przez Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi jest
  wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menadżerskich. W roku 2012 odbyła się kolejna, XXI Konferencja, a jej motywem przewodnim były „Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji”.
 Znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” daje uczelniom autonomię w zakresie tworzenia kierunków studiów i kształtowania ich programów, zgodnie z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji.
 Uczelnie mogą współpracować w tym zakresie między sobą. Mogą również szukać partnerów w świecie praktyki, co dla studiów o profilu ekonomicznym i menedżerskim ma szczególne znaczenie. Autonomia daje nowe możliwości, ale rodzi nie znane dotąd zagrożenia. Konferencja stała sie okazją do prezentacji poglądów i wymiany pierwszych doświadczeń  w tym zakresie. Zgodnie z tradycją najwięcej uwagi poświęcono problematyce nauczania metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menedżerskich.  Rozważane były również problemy opisu efektów kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria a także analityka gospodarcza, który pojawił się w ofercie kilku ośrodków akademickich jako kierunek unikatowy.  Nie zabrakło również miejsca na sesję poświeconą 100-leciu Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Konferencja Dydaktyczna 2010: Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne
Autor: Maciej Malaczewski
Wtorek, 01 Luty 2011
W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia w europejskim szkolnictwie wyższym zainicjowano zmiany zmierzające do harmonizacji krajowych systemów edukacji wyższej. Zmiany te określane mianem „procesu bolońskiego” mają służyć między innymi lepszemu przygotowaniu absolwentów do potrzeb rynku pracy. Temu zagadnieniu poświęcona była kolejna Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. „Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy”, zorganizowana wspólnie przez Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Celem konferencji dydaktycznych jest wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menadżerskich. W roku 2010 problematyka konferencji wpisana została w trwające w środowiskach akademickich dyskusje dotyczące Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, których wdrożenie umożliwi pracodawcom lepsze rozeznanie rzeczywistych umiejętności zgłaszających się do pracy kandydatów na podstawie okazanych przez nich dyplomów i świadectw.